Günümüzde toplumun bir arada yaşadığı ve apartman/rezidans inşalarının arttığı dikkate alındığında bu yaşamın bazı zorunlu kurallara tabi tutulması gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Kat Mülkiyetinden kaynaklanan hak ve yükümlülükler 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu Kanunla; kat irtifakı, kat mülkiyetinin kurulması, yönetim planı, işletme planı, bina/site yönetimi, ortak alan giderlerine katılma, kat malikleri genel kurulu, kat maliklerinin birbirlerine karşı yükümlülükleri, yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikinin dairesinin sattırılması, binada yapılması yasak işler gibi hususlar düzenlenmiştir.

Bu çerçevede Hukuk Büromuzca gerek Bina/Site Yönetimlerine gerekse kat maliklerine hukuki yardım ve danışmanlık hizmetlerinde bulunulmaktadır. Söz konusu hukuki yardım dava ikamesi olabileceği gibi dava öncesi hazırlık işlemleri de (ihtarname vb.) olabilmektedir.

Yine Kat Mülkiyetinden ayrık olarak aynı bina veya site içerisinde yaşamayan kişilerin birbirlerine karşı hak ve yükümlülükleri de Komşuluk Hukuku kapsamında değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede de birçok uyuşmazlık söz konusu olmakta ve hukuki olarak sorunların çözümü sağlanmaktadır.