Hukuk hayatında kişilerin veya özel kurumların birbirleri arasında hukuki işlem yaptığı gibi istisnasız herkes Devlet ile de yaşamı boyunca hukuki işlemler gerçekleştirmektedir.

Bu işlemler sadece hayatın gerekleri çerçevesinde idareyle farklı konularda bir veya birden çok olabileceği gibi devlet memurları, Devlet bünyesinde çalışan işçiler, sözleşmeli personeller, yöneticiler gibi hayatının her anında da olabilir.

İdare (Devlet) verdiği kararlar ve yaptığı eylemler ile toplumun her kesiminin hayatına dokunmaktadır. Bu kararlar veya eylemler olumlu olabileceği gibi olumsuz da olabilecektir. Söz konusu karar veya eylemlerden zararlar dahi meydana gelebilecektir.

Ülke çapında uygulanması için çıkarılan yönetmeliklerin yürütülmesi-iptali, idarenin karar veya eylemlerinden doğan zararlar, idarenin kusurlu davranışları, idarenin kusursuz sorumluluğu, idarenin bir şeyi yapmamasından kaynaklanan sorumlulukları, devlet memurlarının özlük hakları, tayin-atama işlemleri, disiplin cezaları, devlet memurlarının ihraç işlemleri, kamu kurumlarınca verilen idari para cezaları gibi uyuşmazlık konuları idare hukukunun çalışma alanına girmektedir.

Yine İmar Hukuku, Kentsel Dönüşüm Hukuku, Kamulaştırma Hukuku gibi konular İdare Hukuku’nun daha özel ve alt dallarıdır.

İdare Hukuku tek başına bir kanunla düzenlenen bir alan olmayıp mevzuatın her yerine dağılmış vaziyettedir. Bu bakımdan konunun uzmanı olmayan kişilerce gerekli hazırlık ivedi bir biçimde sağlanamayacaktır. İdare Hukuku açısından Yüksek Mahkeme Danıştay’ın ve hatta bazı konularda Yargıtay’ın vermiş olduğu kararlar ve oluşturduğu içtihatlar büyük önem arz etmektedir. Yüksek Mahkeme Kararlarının detaylı bir şekilde analiz edilmesi gerekmektedir.

Güler | Can Hukuk tarafından idare hukuku bakımından başlıca;

  • Ülke Çapında Uygulanan Yönetmeliklerin İptaline Yönelik Davaları Açılması ve Takibi
  • İdari İşlemin İptaline Yönelik Davaların Açılması ve Takibi
  • İdarenin Karar ve Eylemlerinden Doğan Zararların Tazminine Yönelik Tam Yargı Davalarının Açılması ve Takibi
  • İdari Para Cezalarının İptaline Yönelik Davaların Açılması ve Takibi
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na Tabi Çalışan Kişilerin Özlük Haklarına İlişkin Uyuşmazlıkların Çözümü
  • Danıştay Nezdinde Açılacak Davaların Takibi ve Duruşmaların Takibi

Hizmetleri verilmektedir.