Barınma ihtiyacının karşılanması, işyerlerinin kurulması amacıyla günlük hayatta birçok yapı yapılmaktadır. Pek tabi bu yapılar yasalar ile Belediyelerce oluşturulan İmar Planlarına uygun olarak yapılmak durumundadır. Bu bakımdan İmar Planlarının bağlayıcı bir özelliği bulunmaktadır. İmar Planlarına uygun olmama halinde yapının mühürlenmesi, yıkımı, idari para cezası, adli para cezası gibi birçok sonuç ortaya çıkacaktır.

İmar Planlarının yapılması; nazım imar planları, uygulama imar planları, yerleşme alanı planlarının yorumlanması ve hükümlerinin içeriği; Bakanlığa başvuru; Belediyeye başvuru; taşınmazların ifraz ve tevhidleri; düzenleme ortaklık payı (DOP/İmar Kanunu 18. Madde uygulaması) işlemleri; yapı ruhsatı; yapı kullanma izni (iskan ruhsatı) gibi hususlar İmar Hukuku kapsamında incelenmektedir.

Kişilerin mağduriyetlere uğramaması için Büromuzca öncelikle imar planları incelenmekte ve yorumlanmakta ardından müvekkil ve danışanlara gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Uyuşmazlık bulunması halinde gerek idareye başvuru gerekse dava yoluna başvuru aşamaları gerçekleştirilmekte ve takip edilmektedir.

İmar Hukuku’na ilişkin hususların çözümü için gerektiğinde Büromuzca işbirliği halinde bulunulan teknik alanda uzman kişilere danışılmakta ve tüm işlemler birlikte yürütülmektedir. Böylece müvekkilin haklarının tam koruması ve eksiksiz biçimde teslimi sağlanmaktadır.