İşverenler veya işverene iş sözleşmesi veyahut hizmet sözleşmesi ile bağlı çalışan kişiler arasında gerek sözleşme kurulması aşamasında gerek karşılıklı borçların ifası sırasında (iş görme, ücret ödeme vb.) gerekse de iş akdinin feshi sonrasında hukuki uyuşmazlıklar ortaya çıkabilmektedir. Bu uyuşmazlıklar ücret ve diğer tazminat kalemlerinin tahsiline ilişkin olabildiği gibi çalışma koşullarına ilişkin de olabilmektedir.

Söz konusu uyuşmazlıkların engellenmesinin ilk yolu tüm bu konulara ilişkin olarak danışmanlık hizmetinin alınmasıdır. Danışmanlık hizmeti ile tarafımız öncülüğünde uyuşmazlığın ortaya çıkmasından önce hem işveren hem de işçinin karşılıklı haklarına saygı çerçevesinde gerekli düzenlemeler yapılacak ve uyuşmazlık baş göstermesi halinde kısa sürede sorun ortadan kaldırılacaktır.

Tarafımızca danışmanlık hizmeti kapsamında iş sözleşmelerinin hazırlanması, işçi ve işverenlere gerekli eğitimlerin verilmesi, çalışma koşulları ve iş değişikliklerine ilişkin yazılı bildirimlerin yapılması, gerekli ihtarnamelerin düzenlenmesi, izlenmesi gereken yollar, idari mercilere gerekli başvurularda olması gereken hususlar ve prosedürlerin takibi gibi müvekkillerin talepleri yerine getirilmektedir.

İş Hukuku’ndan kaynaklanan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, hafta tatili alacağı, ulusal bayram ve genel tatil alacakları, fazla mesai alacakları, Asgari Geçim İndirimi alacakları, ücret alacaklarının tespiti ve tahsili; işe iade davaları, iş kazasından kaynaklanan maddi-manevi tazminat davaları, meslek hastalıkları için tarafımızca gerekli dava ikamesi gerçekleştirilmekte ve dava sonucuna göre icra takibine geçilmektedir.

Mevzuatta yapılan son değişikliklere uygun olarak İş Hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için dava öncesi Arabuluculuğa başvuru zorunludur. Arabuluculuk aşamasının tüketilmesinin ardından dava ikamesinde bulunulabilecektir. Güler | Can Hukuk olarak müvekkillerimizin Arabuluculuk aşamasında da eksiksiz olarak temsilleri sağlanıp gerekli işlemler gerçekleştirilmektedir.

Müvekkilin İş Kanunu’na tabi çalışmaması halinde gerekli uyuşmazlıkların çözümü yine tarafımızca mevzuatta yer alan diğer hükümlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Yine müvekkillerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile arasında meydana gelen uyuşmazlıkların çözümü de gerek idari yollarla gerekse yargı mercileri önünde çözüme kavuşturulmaktadır. Bu açıdan sigortalılığın tespiti, iş kazası gibi hukuki konuların çözümünde Hukuk Büromuzca hizmet verilmektedir.