Hayatın her alanında kişiler hukuken güvence altında olduğunu garanti altına almak adına birçok sözleşmenin tarafı olmaktadır. Bu sözleşmelerin kimi kişiyi salt borç altına soktuğu gibi hem alacaklı hem de borçlu kılabilecek veyahut salt borçlandırabilecektir. Yine sözleşmeler tarafların birbirine temas ettiği bir ortamda gerçekleşebileceği gibi taraflar mesafeli sözleşmeler de akdedebilecektir.

Sözleşmelerin akdinden sonra kötüniyetli şekilde sözleşmenin inkar edilmesini önlemek, alacağın alacaklı uhdesine sorunsuz bir şekilde geçişini sağlamak, zarara uğramasını engellemek ve gerek özel gerekse ticari hayatının olumsuz etkilenmesinin önüne geçmek amacıyla sözleşmenin kurulması esnası çok önemlidir.

Hukukumuzda kanuna konu birçok tipik sözleşme olduğu gibi ticari hayatın ve evrensel ihtiyaçların gerekleri bakımından her geçen gün atipik sözleşmelerin sayısı artmaktadır. Bu bakımdan sözleşmelerin içerikleri ve taraflara yüklediği borçların doğru tespit edilmesi ve yazıya aktarılması gerekmektedir.

Sözleşmelere ilişkin uyuşmazlıkların ortaya çıkmasının ardından en başta irdelenmesi gereken husus sözleşmenin içeriğidir. Burada sözleşmenin yorumu önem arz etmektedir. Sözleşmenin muğlak ifadeler içermesi, borçların belli olmaması, varılmak istenen sonucun açık olmaması gibi hususlar uyuşmazlığın çözümünün uzamasına yol açacaktır.

Bahsi geçen hususların her biri teknik detaylar barındırmaktadır. Bu teknik detayların belirlenmesi ve çözümü pek tabi hukukçuların görevidir. Bu bakımdan Güler | Can Hukuk olarak kanaatimiz sözleşmelerin hazırlanma ve imza aşamasında kesinlikle avukata danışılması gerektiğidir.

Güler | Can Hukuk, müvekkillerinin ve danışanlarının en avantajlı olacağı, hukuki koruma altında kalacağı, mevzuata uygun sözleşmeleri hazırlamaktadır.

Hukuk Büromuzca, sözleşmelerimizin hazırlanması, imzalanması, imzadan sonra meydana gelen değişiklikler sebebiyle akdin revizyonu, taraflara yüklenen sorumlulukların yerine getirilmesinin takibi, sorumlulukların yerine getirilmemesi halinde yapılması gereken hukuki işlemler, icra takibi açma ve haciz işlemlerinin gerçekleştirilmesi, davaların açılması ve takibi işlemleri gerçekleştirilmektedir.